ZABEZPIECZYMY TWOJE MIENIE LUB OTRZYMASZ 100% ZWROTU PIENIĘDZY

Regulamin

ZASADY I WARUNKI

Ostatnia aktualizacja 01 stycznia 2024 r.

ZGODA NA NASZE WARUNKI PRAWNE

Jesteśmy , prowadzimy działalność jako i ("VE S.A", "my", "nas" lub "nasz"), spółką zarejestrowaną w , KRS, Nasz numer VAT to PL7292728946

Obsługujemy witrynę internetową ("Witryna"), aplikację mobilną ("Aplikacja"), a także wszelkie inne powiązane produkty i usługi, które odnoszą się do niniejszych warunków prawnych lub zawierają do nich łącza ("Warunki prawne") (łącznie "Usługi").

Użytkownik może skontaktować się z nami telefonicznie pod numerem 888 824 864, pocztą elektroniczną pod adresem sales@shield.bike , lub pocztą na adres Kontakt , Dubois 114/116, 93-465, Łódź.

Niniejsze Warunki prawne stanowią prawnie wiążącą umowę zawartą między użytkownikiem, osobiście lub w imieniu podmiotu ("użytkownik"), a , dotyczącą dostępu do Usług i korzystania z nich. Użytkownik potwierdza, że uzyskując dostęp do Usług, przeczytał, zrozumiał i wyraził zgodę na przestrzeganie wszystkich niniejszych Warunków prawnych. JEŚLI UŻYTKOWNIK NIE ZGADZA SIĘ ZE WSZYSTKIMI NINIEJSZYMI WARUNKAMI PRAWNYMI, MA WYRAŹNY ZAKAZ KORZYSTANIA Z USŁUG I MUSI NATYCHMIAST ZAPRZESTAĆ KORZYSTANIA Z NICH.

Użytkownik zostanie powiadomiony z wyprzedzeniem o wszelkich planowanych zmianach w Usługach, z których korzysta. Zmienione Warunki prawne wejdą w życie po ich opublikowaniu lub powiadomieniu użytkownika za pośrednictwem , jak określono w wiadomości e-mail. Kontynuując korzystanie z Usług po dacie wejścia w życie jakichkolwiek zmian, użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie zmienionych warunków.

Wszyscy użytkownicy, którzy są niepełnoletni w jurysdykcji, w której zamieszkują (zazwyczaj w wieku poniżej 18 lat), muszą mieć pozwolenie rodzica lub opiekuna na korzystanie z Usług i muszą być bezpośrednio nadzorowani przez rodzica lub opiekuna. Jeśli użytkownik jest niepełnoletni, musi poprosić rodzica lub opiekuna o przeczytanie i zaakceptowanie niniejszych Warunków prawnych przed rozpoczęciem korzystania z Usług.

Zalecamy wydrukowanie kopii niniejszych Warunków prawnych w celu zachowania ich w swojej dokumentacji.

SPIS TREŚCI

1. NASZE USŁUGI

2. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

3. OŚWIADCZENIA UŻYTKOWNIKA

4. REJESTRACJA UŻYTKOWNIKA

5. PRODUKTY

6. ZAKUPY I PŁATNOŚCI

7. POLITYKA ZWROTÓW/REFUNDACJI

8. DZIAŁANIA ZABRONIONE

9. WKŁAD GENEROWANY PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW

10. LICENCJA NA WKŁAD

11. WYTYCZNE DOTYCZĄCE RECENZJI

12. LICENCJA NA APLIKACJĘ MOBILNĄ

13. REKLAMODAWCY

14. ZARZĄDZANIE USŁUGAMI

15. POLITYKA PRYWATNOŚCI

16. OKRES OBOWIĄZYWANIA I ROZWIĄZANIE UMOWY

17. MODYFIKACJE I PRZERWY

18. PRAWO WŁAŚCIWE

19. ROZSTRZYGANIE SPORÓW

20. SPROSTOWANIA

21. ZASTRZEŻENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

22. OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI

23. ODSZKODOWANIE

24. DANE UŻYTKOWNIKA

25. KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA, TRANSAKCJE I PODPISY

26. UŻYTKOWNICY I MIESZKAŃCY STANU KALIFORNIA

27. RÓŻNE

28. KONTAKT Z NAMI

1. NASZE USŁUGI

Informacje dostarczane podczas korzystania z Usług nie są przeznaczone do rozpowszechniania ani wykorzystywania przez jakąkolwiek osobę lub podmiot w jakiejkolwiek jurysdykcji lub kraju, w którym takie rozpowszechnianie lub wykorzystywanie byłoby sprzeczne z prawem lub przepisami, lub które podlegałoby wymogom rejestracyjnym w takiej jurysdykcji lub kraju. W związku z tym osoby, które decydują się na dostęp do Usług z innych lokalizacji, robią to z własnej inicjatywy i ponoszą wyłączną odpowiedzialność za zgodność z lokalnymi przepisami prawa, jeśli i w zakresie, w jakim mają one zastosowanie.

Usługi nie są dostosowane do zgodności z przepisami branżowymi (Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA), Federal Information Security Management Act (FISMA) itp.), więc jeśli interakcje użytkownika podlegałyby takim przepisom, użytkownik nie może korzystać z Usług. Użytkownik nie może korzystać z Usług w sposób, który naruszałby ustawę Gramm-Leach-Bliley Act (GLBA).

2. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Nasza własność intelektualna

Jesteśmy właścicielem lub licencjobiorcą wszystkich praw własności intelektualnej do naszych Usług, w tym całego kodu źródłowego, baz danych, funkcjonalności, oprogramowania, projektów stron internetowych, audio, wideo, tekstu, zdjęć i grafiki w Usługach (łącznie zwanych "Treścią"), a także zawartych w nich znaków towarowych, znaków usługowych i logo ("Znaki").

Nasza Treść i Znaki są chronione prawami autorskimi i znakami towarowymi (oraz różnymi innymi prawami własności intelektualnej i prawami dotyczącymi nieuczciwej konkurencji) oraz traktatami w Stanach Zjednoczonych i na całym świecie.

Treści i Znaki są udostępniane w Usługach lub za ich pośrednictwem "TAK JAK SĄ" wyłącznie do użytku osobistego, niekomercyjnego lub do wewnętrznych celów biznesowych.

Korzystanie z Usług

Z zastrzeżeniem przestrzegania przez użytkownika niniejszych Warunków prawnych, w tym poniższej sekcji "DZIAŁANIA ZABRONIONE", udzielamy użytkownikowi niewyłącznej, niezbywalnej, odwołalnej licencji na:

wyłącznie do użytku osobistego, niekomercyjnego lub do wewnętrznych celów biznesowych.

Z wyjątkiem przypadków określonych w niniejszej sekcji lub w innym miejscu naszych Warunków prawnych, żadna część Usług ani Treści lub Znaków nie może być kopiowana, powielana, agregowana, ponownie publikowana, przesyłana, publikowana, publicznie wyświetlana, kodowana, tłumaczona, przesyłana, dystrybuowana, sprzedawana, licencjonowana lub w inny sposób wykorzystywana w jakimkolwiek celu komercyjnym bez naszej wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody.

W przypadku chęci korzystania z Usług, Treści lub Znaków w sposób inny niż określony w niniejszym punkcie lub w innym miejscu naszych Warunków prawnych, należy skierować żądanie do: . Jeśli kiedykolwiek udzielimy użytkownikowi pozwolenia na publikowanie, powielanie lub publiczne wyświetlanie jakiejkolwiek części naszych Usług lub Treści, użytkownik musi zidentyfikować nas jako właścicieli lub licencjodawców Usług, Treści lub Znaków i upewnić się, że wszelkie informacje o prawach autorskich lub prawach własności pojawiają się lub są widoczne podczas publikowania, powielania lub wyświetlania naszych Treści.

Zastrzegamy sobie wszelkie prawa do Usług, Treści i Znaków, które nie zostały wyraźnie przyznane użytkownikowi.

Jakiekolwiek naruszenie tych Praw Własności Intelektualnej będzie stanowić istotne naruszenie naszych Warunków Prawnych, a prawo użytkownika do korzystania z naszych Usług wygaśnie ze skutkiem natychmiastowym.

Zgłoszenia użytkownika

Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszą sekcją oraz sekcją "DZIAŁANIA ZABRONIONE" przed rozpoczęciem korzystania z naszych Usług w celu zrozumienia (a) praw, jakie użytkownik nam przyznaje oraz (b) obowiązków, jakie ciążą na użytkowniku w przypadku publikowania lub przesyłania jakichkolwiek treści za pośrednictwem Usług.

Zgłoszenia: Przesyłając nam bezpośrednio jakiekolwiek pytanie, komentarz, sugestię, pomysł, opinię lub inne informacje dotyczące Usług ("Zgłoszenia"), użytkownik wyraża zgodę na przeniesienie na nas wszelkich praw własności intelektualnej do takich Zgłoszeń. Użytkownik zgadza się, że będziemy właścicielem takiego Zgłoszenia i będziemy uprawnieni do jego nieograniczonego wykorzystywania i rozpowszechniania w dowolnym zgodnym z prawem celu, komercyjnym lub innym, bez potwierdzenia lub rekompensaty dla użytkownika.

Użytkownik ponosi odpowiedzialność za to, co publikuje lub przesyła: Przesyłając nam Materiały za pośrednictwem dowolnej części Usług, użytkownik:

Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za swoje Materiały i wyraźnie zgadza się zwrócić nam wszelkie straty, jakie możemy ponieść z powodu naruszenia przez użytkownika (a) niniejszego punktu, (b) praw własności intelektualnej osób trzecich lub (c) obowiązującego prawa.

3. OŚWIADCZENIA UŻYTKOWNIKA

Korzystając z Usług, użytkownik oświadcza i gwarantuje, że: (1) wszystkie informacje rejestracyjne podane przez użytkownika będą prawdziwe, dokładne, aktualne i kompletne; (2) użytkownik będzie utrzymywał dokładność takich informacji i w razie potrzeby niezwłocznie aktualizował takie informacje rejestracyjne; (3) użytkownik ma zdolność do czynności prawnych i zgadza się przestrzegać niniejszych Warunków prawnych; (4) użytkownik nie jest osobą niepełnoletnią w jurysdykcji, w której zamieszkuje; (5) użytkownik nie będzie uzyskiwał dostępu do Usług za pomocą zautomatyzowanych lub nieludzkich środków, czy to za pośrednictwem bota, skryptu lub w inny sposób; (6) użytkownik nie będzie korzystał z Usług w jakimkolwiek nielegalnym lub niedozwolonym celu; oraz (7) korzystanie z Usług nie będzie naruszać żadnych obowiązujących przepisów prawa lub regulacji.

W przypadku podania przez użytkownika nieprawdziwych, niedokładnych, nieaktualnych lub niekompletnych informacji, mamy prawo zawiesić lub zamknąć konto użytkownika i odmówić jakiegokolwiek bieżącego lub przyszłego korzystania z Usług (lub jakiejkolwiek ich części).

4. REJESTRACJA UŻYTKOWNIKA

Korzystanie z Usług może wymagać rejestracji użytkownika. Użytkownik zgadza się zachować swoje hasło w tajemnicy i będzie odpowiedzialny za wszelkie użycie swojego konta i hasła. Zastrzegamy sobie prawo do usunięcia, odzyskania lub zmiany nazwy użytkownika wybranej przez użytkownika, jeśli uznamy, według naszego wyłącznego uznania, że taka nazwa użytkownika jest nieodpowiednia, nieprzyzwoita lub w inny sposób budząca zastrzeżenia.

5. PRODUKTY

Dokładamy wszelkich starań, aby jak najdokładniej wyświetlać kolory, funkcje, specyfikacje i szczegóły produktów dostępnych w Usługach. Nie gwarantujemy jednak, że kolory, funkcje, specyfikacje i szczegóły produktów będą dokładne, kompletne, wiarygodne, aktualne lub wolne od innych błędów, a wyświetlacz elektroniczny może nie odzwierciedlać dokładnie rzeczywistych kolorów i szczegółów produktów. Wszystkie produkty są dostępne w zależności od dostępności i nie możemy zagwarantować, że produkty będą dostępne w magazynie. Zastrzegamy sobie prawo do zaprzestania sprzedaży dowolnych produktów w dowolnym momencie i z dowolnego powodu. Ceny wszystkich produktów mogą ulec zmianie.

6. ZAKUPY I PŁATNOŚCI

Akceptujemy następujące formy płatności:

- Karta kredytowa

- Karta debetowa

- Apple Pay

- Google Pay

- BLIK

- Przelewy24

- Tpay

- COD

Użytkownik zgadza się podać aktualne, kompletne i dokładne informacje o zakupie i koncie dla wszystkich zakupów dokonywanych za pośrednictwem Usług. Ponadto użytkownik zgadza się niezwłocznie aktualizować informacje o koncie i płatności, w tym adres e-mail, metodę płatności i datę ważności karty płatniczej, abyśmy mogli zrealizować transakcje i skontaktować się z użytkownikiem w razie potrzeby. Podatek od sprzedaży zostanie dodany do ceny zakupów, jeśli uznamy to za wymagane. Możemy zmienić ceny w dowolnym momencie. Wszystkie płatności będą dokonywane w .

Użytkownik zgadza się uiścić wszystkie opłaty w cenach obowiązujących w danym momencie za zakupy oraz wszelkie obowiązujące opłaty za wysyłkę, a także upoważnia nas do obciążenia wybranego dostawcy usług płatniczych wszelkimi takimi kwotami po złożeniu zamówienia. Zastrzegamy sobie prawo do skorygowania wszelkich błędów lub pomyłek w cenach, nawet jeśli zażądaliśmy lub otrzymaliśmy już płatność.

Zastrzegamy sobie prawo do odrzucenia dowolnego zamówienia złożonego za pośrednictwem Usług. Możemy, według własnego uznania, ograniczyć lub anulować ilości zakupione na osobę, na gospodarstwo domowe lub na zamówienie. Ograniczenia te mogą obejmować zamówienia złożone przez lub w ramach tego samego konta klienta, tej samej metody płatności i/lub zamówień, które korzystają z tego samego adresu rozliczeniowego lub adresu wysyłki. Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia lub zakazania zamówień, które w naszej wyłącznej ocenie wydają się być składane przez dealerów, odsprzedawców lub dystrybutorów.

7. POLITYKA ZWROTÓW

Przed dokonaniem jakichkolwiek zakupów należy zapoznać się z naszą Polityką zwrotów opublikowaną w Usługach.

8. DZIAŁANIA ZABRONIONE

Użytkownik nie może uzyskiwać dostępu do Usług ani korzystać z nich w żadnym innym celu niż ten, dla którego udostępniamy Usługi. Usługi nie mogą być wykorzystywane w związku z jakimikolwiek przedsięwzięciami komercyjnymi, z wyjątkiem tych, które zostały przez nas wyraźnie zatwierdzone lub zatwierdzone.

Jako użytkownik Usług użytkownik zgadza się nie:

9. TREŚCI GENEROWANE PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW

Usługi nie oferują użytkownikom możliwości przesyłania lub publikowania treści. Możemy zapewnić użytkownikowi możliwość tworzenia, przesyłania, publikowania, wyświetlania, transmitowania, wykonywania, publikowania, rozpowszechniania lub nadawania treści i materiałów do nas lub w Usługach, w tym między innymi tekstu, pism, wideo, audio, zdjęć, grafiki, komentarzy, sugestii lub informacji osobistych lub innych materiałów (zwanych łącznie "Wkładami"). Materiały mogą być widoczne dla innych użytkowników Usług i stron internetowych osób trzecich. W związku z tym wszelkie Przesyłane materiały mogą być traktowane zgodnie z Polityką prywatności Usług. Tworząc lub udostępniając jakiekolwiek Materiały, użytkownik oświadcza i gwarantuje, że:

Jakiekolwiek korzystanie z Usług z naruszeniem powyższego stanowi naruszenie niniejszych Warunków prawnych i może skutkować, między innymi, wypowiedzeniem lub zawieszeniem praw użytkownika do korzystania z Usług.

10. LICENCJA NA WKŁAD

Użytkownik i Usługi zgadzają się, że możemy uzyskiwać dostęp, przechowywać, przetwarzać i wykorzystywać wszelkie informacje i dane osobowe podane przez użytkownika zgodnie z warunkami Polityki prywatności i jego wyborami (w tym ustawieniami).

Przesyłając sugestie lub inne opinie dotyczące Usług, użytkownik zgadza się, że możemy wykorzystywać i udostępniać takie opinie w dowolnym celu bez rekompensaty dla użytkownika.

Nie rościmy sobie żadnych praw własności do wkładu użytkownika. Użytkownik zachowuje pełną własność wszystkich swoich

Wkład i wszelkie prawa własności intelektualnej lub inne prawa własności związane z Wkładem użytkownika. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek oświadczenia lub stwierdzenia zawarte we Wkładach dostarczonych przez użytkownika w jakimkolwiek obszarze Usług. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za swoje Wkłady do Usług i wyraźnie zgadza się zwolnić nas z wszelkiej odpowiedzialności i powstrzymać się od jakichkolwiek działań prawnych przeciwko nam w związku z jego Wkładami.

11. WYTYCZNE DOTYCZĄCE RECENZJI

W ramach Usług możemy udostępniać użytkownikowi obszary umożliwiające zamieszczanie recenzji lub ocen. Publikując recenzję, użytkownik musi spełniać następujące kryteria: (1) użytkownik powinien mieć doświadczenie z pierwszej ręki z osobą/podmiotem, którego dotyczy recenzja; (2) recenzje nie powinny zawierać obraźliwych wulgaryzmów ani obelżywego, rasistowskiego, obraźliwego lub nienawistnego języka; (3) recenzje nie powinny zawierać dyskryminujących odniesień opartych na religii, rasie, płci, pochodzeniu narodowym, wieku, stanie cywilnym, orientacji seksualnej lub niepełnosprawności; (4) recenzje nie powinny zawierać odniesień do nielegalnej działalności; (5) nie należy być powiązanym z konkurentami w przypadku publikowania negatywnych recenzji; (6) nie należy wyciągać żadnych wniosków co do legalności postępowania; (7) nie wolno publikować żadnych fałszywych lub wprowadzających w błąd oświadczeń; oraz (8) nie wolno organizować kampanii zachęcającej innych do publikowania recenzji, zarówno pozytywnych, jak i negatywnych.

Możemy akceptować, odrzucać lub usuwać recenzje według własnego uznania. Nie mamy obowiązku sprawdzania recenzji ani ich usuwania, nawet jeśli ktoś uzna, że są one niewłaściwe lub niedokładne. Recenzje nie są przez nas zatwierdzane i niekoniecznie reprezentują nasze opinie lub poglądy któregokolwiek z naszych podmiotów stowarzyszonych lub partnerów. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakąkolwiek recenzję ani za jakiekolwiek roszczenia, zobowiązania lub straty wynikające z jakiejkolwiek recenzji. Publikując recenzję, użytkownik niniejszym przyznaje nam wieczyste, niewyłączne, ogólnoświatowe, nieodpłatne, w pełni opłacone, podlegające cesji i sublicencjonowaniu prawo i licencję na powielanie, modyfikowanie, tłumaczenie, przesyłanie za pomocą dowolnych środków, wyświetlanie, wykonywanie i/lub rozpowszechnianie wszystkich treści związanych z recenzją.

12. LICENCJA NA APLIKACJĘ MOBILNĄ

Licencja na użytkowanie

Jeśli użytkownik uzyskuje dostęp do Usług za pośrednictwem Aplikacji, wówczas udzielamy mu odwołalnego, niewyłącznego, nieprzenoszalnego, ograniczonego prawa do instalowania i korzystania z Aplikacji na bezprzewodowych urządzeniach elektronicznych będących własnością użytkownika lub przez niego kontrolowanych oraz do uzyskiwania dostępu do Aplikacji i korzystania z niej na takich urządzeniach ściśle zgodnie z warunkami niniejszej licencji na aplikację mobilną zawartej w niniejszych Warunkach prawnych. Użytkownikowi nie wolno: (1) dekompilować, odtwarzać kodu źródłowego, dezasemblować, podejmować prób uzyskania kodu źródłowego lub odszyfrowywania Aplikacji, z wyjątkiem przypadków dozwolonych przez obowiązujące prawo; (2) dokonywać jakichkolwiek modyfikacji, adaptacji, ulepszeń, udoskonaleń, tłumaczeń lub prac pochodnych Aplikacji; (3) naruszać jakichkolwiek obowiązujących przepisów prawa, zasad lub praw własności intelektualnej.

(4) usuwania, zmieniania lub zasłaniania jakichkolwiek informacji o prawach własności (w tym informacji o prawach autorskich lub znakach towarowych) zamieszczonych przez nas lub licencjodawców Aplikacji; (5) korzystania z Aplikacji do jakichkolwiek przedsięwzięć generujących dochód, przedsięwzięć komercyjnych lub innych celów, do których nie została zaprojektowana lub przeznaczona; (6) udostępniania Aplikacji w sieci lub innym środowisku umożliwiającym dostęp lub korzystanie z niej przez wiele urządzeń lub użytkowników w tym samym czasie; (7) wykorzystywać Aplikacji do tworzenia produktów, usług lub oprogramowania, które bezpośrednio lub pośrednio konkurują z Aplikacją lub w jakikolwiek sposób ją zastępują; (8) wykorzystywać Aplikacji do wysyłania automatycznych zapytań do jakiejkolwiek strony internetowej lub do wysyłania niezamówionych komercyjnych wiadomości e-mail; lub (9) wykorzystywać jakichkolwiek informacji zastrzeżonych lub któregokolwiek z naszych interfejsów lub innej naszej własności intelektualnej w projektowaniu, opracowywaniu, produkcji, licencjonowaniu lub dystrybucji jakichkolwiek aplikacji, akcesoriów lub urządzeń do użytku z Aplikacją.

Urządzenia Apple i Android

Poniższe warunki mają zastosowanie, gdy użytkownik korzysta z Aplikacji uzyskanej ze sklepu Apple Store lub Google Play (każdy z nich jest "Dystrybutorem Aplikacji") w celu uzyskania dostępu do Usług: (1) licencja udzielona użytkownikowi na naszą Aplikację jest ograniczona do niezbywalnej licencji na korzystanie z aplikacji na urządzeniu, które wykorzystuje system operacyjny Apple iOS lub Android, w zależności od przypadku, oraz zgodnie z zasadami użytkowania określonymi w warunkach świadczenia usług przez odpowiedniego Dystrybutora Aplikacji; (2) jesteśmy odpowiedzialni za zapewnienie wszelkiej konserwacji Aplikacji.

(2) użytkownik będzie zobowiązany do świadczenia usług serwisowych i wsparcia w odniesieniu do Aplikacji zgodnie z warunkami niniejszej licencji na aplikację mobilną zawartymi w niniejszych Warunkach Prawnych lub w inny sposób wymagany na mocy obowiązującego prawa, przy czym użytkownik przyjmuje do wiadomości, że każdy Dystrybutor Aplikacji nie ma żadnego obowiązku świadczenia jakichkolwiek usług serwisowych i wsparcia w odniesieniu do Aplikacji; (3) w przypadku jakiejkolwiek niezgodności Aplikacji z jakąkolwiek obowiązującą gwarancją, użytkownik może powiadomić właściwego Dystrybutora Aplikacji, a Dystrybutor Aplikacji, zgodnie ze swoimi warunkami i zasadami, może zwrócić cenę zakupu, jeśli taka istnieje, zapłaconą za Aplikację, i w maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, Dystrybutor Aplikacji nie będzie miał żadnych innych zobowiązań gwarancyjnych w odniesieniu do Aplikacji; (4) użytkownik oświadcza i gwarantuje, że (i) nie znajduje się w kraju, który jest objęty embargiem rządu Stanów Zjednoczonych lub który został określony przez rząd Stanów Zjednoczonych jako kraj "wspierający terroryzm" oraz (ii) nie znajduje się na żadnej liście stron zakazanych lub objętych ograniczeniami rządu Stanów Zjednoczonych; (5) użytkownik musi przestrzegać obowiązujących warunków umowy stron trzecich podczas korzystania z Aplikacji, np. (6) użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że Dystrybutorzy Aplikacji są zewnętrznymi beneficjentami warunków niniejszej licencji na aplikację mobilną zawartych w niniejszych Warunkach Prawnych oraz że każda Aplikacja

Dystrybutor będzie miał prawo (i uznaje się, że zaakceptował to prawo) do egzekwowania warunków niniejszej licencji na aplikację mobilną zawartych w niniejszych Warunkach Prawnych wobec użytkownika jako beneficjenta będącego osobą trzecią.

13. REKLAMODAWCY

Zezwalamy reklamodawcom na wyświetlanie ich reklam i innych informacji w niektórych obszarach Usług, takich jak reklamy na pasku bocznym lub banery reklamowe. Zapewniamy jedynie przestrzeń do umieszczania takich reklam i nie mamy żadnych innych relacji z reklamodawcami.

14. ZARZĄDZANIE USŁUGAMI

Zastrzegamy sobie prawo, ale nie obowiązek, do: (1) monitorowania Usług pod kątem naruszeń niniejszych Warunków prawnych; (2) podejmowania odpowiednich kroków prawnych przeciwko każdemu, kto według naszego wyłącznego uznania narusza prawo lub niniejsze Warunki prawne, w tym między innymi zgłaszania takiego użytkownika organom ścigania; (3) według naszego wyłącznego uznania i bez ograniczeń, odmowy, ograniczenia dostępu, ograniczenia dostępności lub wyłączenia (w zakresie technologicznie wykonalnym) dowolnego Wkładu użytkownika lub dowolnej jego części; (4) według własnego uznania i bez ograniczeń, powiadomienia lub odpowiedzialności, do usunięcia z Usług lub w inny sposób wyłączenia wszystkich plików i treści, które mają nadmierny rozmiar lub są w jakikolwiek sposób uciążliwe dla naszych systemów; oraz (5) w inny sposób zarządzać Usługami w sposób mający na celu ochronę naszych praw i własności oraz ułatwienie prawidłowego funkcjonowania Usług.

15. POLITYKA PRYWATNOŚCI

Dbamy o prywatność i bezpieczeństwo danych. Prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką Prywatności: . Korzystając z Usług, użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie naszej Polityki prywatności, która jest włączona do niniejszych Warunków prawnych. Należy pamiętać, że Usługi są hostowane w . Jeśli użytkownik uzyskuje dostęp do Usług z dowolnego innego regionu świata, w którym obowiązują przepisy prawa lub inne wymogi regulujące gromadzenie, wykorzystywanie lub ujawnianie danych osobowych, które różnią się od obowiązujących przepisów prawa w , wówczas poprzez dalsze korzystanie z Usług użytkownik przekazuje swoje dane do , i wyraźnie wyraża zgodę na przekazywanie i przetwarzanie swoich danych w .

16. OKRES OBOWIĄZYWANIA I WYPOWIEDZENIE

Niniejsze Warunki prawne pozostają w pełnej mocy podczas korzystania przez użytkownika z Usług. BEZ OGRANICZANIA JAKICHKOLWIEK INNYCH POSTANOWIEŃ NINIEJSZYCH WARUNKÓW PRAWNYCH, ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO, WEDŁUG WŁASNEGO UZNANIA I BEZ POWIADOMIENIA LUB ODPOWIEDZIALNOŚCI, DO ODMOWY DOSTĘPU I KORZYSTANIA Z USŁUG (W TYM BLOKOWANIA OKREŚLONYCH ADRESÓW IP) DOWOLNEJ OSOBIE Z DOWOLNEGO POWODU LUB BEZ POWODU, W TYM MIĘDZY INNYMI Z POWODU NARUSZENIA JAKICHKOLWIEK OŚWIADCZEŃ, GWARANCJI LUB ZOBOWIĄZAŃ ZAWARTYCH W NINIEJSZYCH WARUNKACH PRAWNYCH LUB JAKICHKOLWIEK OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW PRAWA LUB REGULACJI. MOŻEMY ZAKOŃCZYĆ KORZYSTANIE LUB UCZESTNICTWO UŻYTKOWNIKA W USŁUGACH LUB USUNĄĆ WSZELKIE TREŚCI LUB INFORMACJE OPUBLIKOWANE PRZEZ UŻYTKOWNIKA W DOWOLNYM MOMENCIE, BEZ OSTRZEŻENIA, WEDŁUG NASZEGO WYŁĄCZNEGO UZNANIA.

W przypadku zamknięcia lub zawieszenia konta użytkownika z jakiegokolwiek powodu, użytkownikowi zabrania się rejestrowania i tworzenia nowego konta pod własnym imieniem i nazwiskiem, fałszywym lub zapożyczonym imieniem i nazwiskiem lub imieniem i nazwiskiem jakiejkolwiek strony trzeciej, nawet jeśli użytkownik działa w imieniu strony trzeciej. Oprócz zamknięcia lub zawieszenia konta użytkownika, zastrzegamy sobie prawo do podjęcia odpowiednich działań prawnych, w tym między innymi dochodzenia roszczeń cywilnych, karnych i nakazów sądowych.

17. MODYFIKACJE I PRZERWY

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany, modyfikacji lub usunięcia zawartości Usług w dowolnym czasie lub z dowolnego powodu, według własnego uznania i bez powiadomienia. Nie mamy jednak obowiązku aktualizowania jakichkolwiek informacji w naszych Usługach. Zastrzegamy sobie również prawo do modyfikacji lub zaprzestania świadczenia całości lub części Usług bez powiadomienia w dowolnym momencie. Nie ponosimy odpowiedzialności wobec użytkownika ani osób trzecich za jakiekolwiek modyfikacje, zmiany cen, zawieszenie lub zaprzestanie świadczenia Usług.

Nie możemy zagwarantować, że Usługi będą dostępne przez cały czas. Możemy napotkać problemy ze sprzętem, oprogramowaniem lub inne problemy lub konieczność przeprowadzenia konserwacji związanej z Usługami, co może skutkować przerwami, opóźnieniami lub błędami. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany, korekty, aktualizacji, zawieszenia, przerwania lub innej modyfikacji Usług w dowolnym czasie lub z dowolnego powodu bez powiadomienia użytkownika. Użytkownik zgadza się, że nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, szkody lub niedogodności spowodowane niemożnością

uzyskiwać dostępu do Usług lub korzystać z nich podczas przestojów lub przerw w świadczeniu Usług. Żadne z postanowień niniejszych Warunków Prawnych nie będzie interpretowane jako zobowiązujące nas do utrzymywania i wspierania Usług lub dostarczania jakichkolwiek poprawek, aktualizacji lub wersji w związku z nimi.

18. PRAWO WŁAŚCIWE

Niniejsze Warunki podlegają i są interpretowane zgodnie z prawem , a zastosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów jest wyraźnie wyłączone. Jeśli miejsce zwykłego pobytu użytkownika znajduje się w UE, a użytkownik jest konsumentem, dodatkowo przysługuje mu ochrona zapewniana przez obowiązujące przepisy prawa w kraju zamieszkania użytkownika. i użytkownik zgadzają się poddać niewyłącznej jurysdykcji sądów w , co oznacza, że użytkownik może wystąpić z roszczeniem w celu obrony swoich praw ochrony konsumentów w odniesieniu do niniejszych Warunków prawnych w , lub w kraju UE, w którym zamieszkuje.

19. ROZSTRZYGANIE SPORÓW

Komisja Europejska zapewnia internetową platformę rozstrzygania sporów, do której użytkownik może uzyskać dostęp. Jeśli użytkownik chciałby zwrócić naszą uwagę na ten temat, prosimy o kontakt.

20. KOREKTY

W Usługach mogą znajdować się informacje zawierające błędy typograficzne, nieścisłości lub pominięcia, w tym opisy, ceny, dostępność i różne inne informacje. Zastrzegamy sobie prawo do poprawiania wszelkich błędów, nieścisłości lub pominięć oraz do zmiany lub aktualizacji informacji w Usługach w dowolnym momencie, bez wcześniejszego powiadomienia.

21. ZASTRZEŻENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

USŁUGI SĄ ŚWIADCZONE W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ I W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI. UŻYTKOWNIK ZGADZA SIĘ, ŻE KORZYSTA Z USŁUG NA WŁASNE RYZYKO. W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO ZRZEKAMY SIĘ WSZELKICH GWARANCJI, WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH, W ZWIĄZKU Z USŁUGAMI I KORZYSTANIEM Z NICH PRZEZ UŻYTKOWNIKA, W TYM MIĘDZY INNYMI DOROZUMIANYCH GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU I NIENARUSZANIA PRAW. NIE UDZIELAMY ŻADNYCH GWARANCJI ANI OŚWIADCZEŃ DOTYCZĄCYCH DOKŁADNOŚCI LUB KOMPLETNOŚCI TREŚCI USŁUG LUB TREŚCI JAKICHKOLWIEK WITRYN INTERNETOWYCH LUB APLIKACJI MOBILNYCH POWIĄZANYCH Z USŁUGAMI I NIE PONOSIMY ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK (1) BŁĘDY, POMYŁKI LUB NIEDOKŁADNOŚCI TREŚCI I MATERIAŁÓW, (2) OBRAŻENIA CIAŁA LUB SZKODY MAJĄTKOWE, JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU, WYNIKAJĄCE Z DOSTĘPU UŻYTKOWNIKA DO USŁUG I KORZYSTANIA Z NICH, (3) NIEAUTORYZOWANEGO DOSTĘPU DO NASZYCH BEZPIECZNYCH SERWERÓW I/LUB WSZELKICH PRZECHOWYWANYCH NA NICH DANYCH OSOBOWYCH I/LUB INFORMACJI FINANSOWYCH, (4) PRZERW LUB ZAPRZESTANIA TRANSMISJI DO LUB Z USŁUG, (5) WSZELKICH BŁĘDÓW, WIRUSÓW, KONI TROJAŃSKICH LUB PODOBNYCH, KTÓRE MOGĄ BYĆ PRZESYŁANE DO LUB ZA POŚREDNICTWEM USŁUG PRZEZ OSOBY TRZECIE I/LUB (6) WSZELKICH BŁĘDÓW LUB POMINIĘĆ W TREŚCIACH I MATERIAŁACH LUB ZA JAKIEKOLWIEK STRATY LUB SZKODY JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU PONIESIONE W WYNIKU KORZYSTANIA Z JAKICHKOLWIEK TREŚCI PUBLIKOWANYCH, PRZESYŁANYCH LUB W INNY SPOSÓB UDOSTĘPNIANYCH ZA POŚREDNICTWEM USŁUG. NIE ZAPEWNIAMY, NIE POPIERAMY, NIE GWARANTUJEMY ANI NIE PRZYJMUJEMY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK PRODUKTY LUB USŁUGI

REKLAMOWANE LUB OFEROWANE PRZEZ OSOBY TRZECIE ZA POŚREDNICTWEM USŁUG, JAKIEJKOLWIEK STRONY INTERNETOWEJ Z HIPERŁĄCZAMI LUB JAKIEJKOLWIEK STRONY INTERNETOWEJ LUB APLIKACJI MOBILNEJ PRZEDSTAWIONEJ W JAKIMKOLWIEK BANERZE LUB INNEJ REKLAMIE, A MY NIE BĘDZIEMY STRONĄ ANI W ŻADEN SPOSÓB NIE BĘDZIEMY ODPOWIEDZIALNI ZA MONITOROWANIE JAKICHKOLWIEK TRANSAKCJI MIĘDZY UŻYTKOWNIKIEM A JAKIMIKOLWIEK ZEWNĘTRZNYMI DOSTAWCAMI PRODUKTÓW LUB USŁUG. PODOBNIE JAK W PRZYPADKU ZAKUPU PRODUKTU LUB USŁUGI ZA POŚREDNICTWEM DOWOLNEGO MEDIUM LUB W DOWOLNYM ŚRODOWISKU, UŻYTKOWNIK POWINIEN KIEROWAĆ SIĘ NAJLEPSZĄ OCENĄ SYTUACJI I ZACHOWAĆ OSTROŻNOŚĆ W STOSOWNYCH PRZYPADKACH.

22. OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI

W ŻADNYM WYPADKU ANI MY, ANI NASI DYREKTORZY, PRACOWNICY LUB AGENCI NIE BĘDZIEMY PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC UŻYTKOWNIKA LUB JAKIEJKOLWIEK STRONY TRZECIEJ ZA JAKIEKOLWIEK BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, WTÓRNE, PRZYKŁADOWE, PRZYPADKOWE, SPECJALNE LUB KARNE SZKODY, W TYM UTRACONY ZYSK, UTRACONE PRZYCHODY, UTRATĘ DANYCH LUB INNE SZKODY WYNIKAJĄCE Z KORZYSTANIA Z USŁUG PRZEZ UŻYTKOWNIKA, NAWET JEŚLI ZOSTALIŚMY POINFORMOWANI O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD. W OKRESIE MIESIĄCA PRZED POWSTANIEM JAKIEJKOLWIEK PRZYCZYNY DZIAŁANIA LUB . NIEKTÓRE PRAWA STANOWE USA I PRAWA MIĘDZYNARODOWE NIE ZEZWALAJĄ NA OGRANICZENIA DOROZUMIANYCH GWARANCJI ANI NA WYŁĄCZENIE LUB OGRANICZENIE NIEKTÓRYCH SZKÓD. JEŚLI PRZEPISY TE MAJĄ ZASTOSOWANIE DO UŻYTKOWNIKA, NIEKTÓRE LUB WSZYSTKIE Z POWYŻSZYCH WYŁĄCZEŃ LUB OGRANICZEŃ MOGĄ NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA DO UŻYTKOWNIKA, A UŻYTKOWNIK MOŻE MIEĆ DODATKOWE PRAWA.

23. ZWOLNIENIE Z ODPOWIEDZIALNOŚCI

Użytkownik zgadza się bronić, zabezpieczać i chronić nas przed szkodami, w tym przed

nasze spółki zależne, stowarzyszone i wszystkich naszych odpowiednich członków zarządu, agentów, partnerów i pracowników, od i przeciwko wszelkim stratom, szkodom, odpowiedzialności, roszczeniom lub żądaniom, w tym uzasadnionym honorariom i wydatkom prawników, wniesionym przez jakąkolwiek osobę trzecią z powodu lub wynikającym z: (1) korzystania z Usług; (2) naruszenia niniejszych Warunków prawnych; (3) jakiegokolwiek naruszenia oświadczeń i gwarancji użytkownika określonych w niniejszych Warunkach prawnych; (4) naruszenia przez użytkownika praw osób trzecich, w tym między innymi praw własności intelektualnej; lub (5) jakiegokolwiek jawnego szkodliwego działania wobec jakiegokolwiek innego użytkownika Usług, z którym użytkownik połączył się za pośrednictwem Usług. Niezależnie od powyższego, zastrzegamy sobie prawo, na koszt użytkownika, do przejęcia wyłącznej obrony i kontroli nad wszelkimi sprawami, za które użytkownik jest zobowiązany do zwolnienia nas z odpowiedzialności, a użytkownik zgadza się współpracować, na swój koszt, z naszą obroną takich roszczeń. Dołożymy uzasadnionych starań, aby powiadomić użytkownika o wszelkich takich roszczeniach, działaniach lub postępowaniach, które podlegają niniejszemu zwolnieniu z odpowiedzialności, gdy tylko się o nich dowiemy.

24. DANE UŻYTKOWNIKA

Będziemy przechowywać określone dane przekazywane przez użytkownika do Usług w celu zarządzania wydajnością Usług, a także dane dotyczące korzystania z Usług przez użytkownika. Chociaż regularnie wykonujemy rutynowe kopie zapasowe danych, użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszystkie dane, które przesyła lub które odnoszą się do jakiejkolwiek czynności podjętej przez niego przy użyciu Usług. Użytkownik zgadza się, że nie będziemy

odpowiedzialności wobec użytkownika za jakąkolwiek utratę lub uszkodzenie takich danych, a użytkownik niniejszym zrzeka się wszelkich praw do podejmowania działań przeciwko nam wynikających z takiej utraty lub uszkodzenia takich danych.

25. KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA, TRANSAKCJE I PODPISY

Odwiedzanie Usług, wysyłanie do nas wiadomości e-mail i wypełnianie formularzy online stanowi komunikację elektroniczną. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie komunikacji elektronicznej i zgadza się, że wszystkie umowy, powiadomienia, ujawnienia i inne komunikaty, które dostarczamy użytkownikowi drogą elektroniczną, za pośrednictwem poczty elektronicznej i Usług, spełniają wszelkie wymogi prawne, aby taka komunikacja miała formę pisemną. UŻYTKOWNIK NINIEJSZYM WYRAŻA ZGODĘ NA KORZYSTANIE Z PODPISÓW ELEKTRONICZNYCH, UMÓW, ZAMÓWIEŃ I INNYCH ZAPISÓW ORAZ NA ELEKTRONICZNE DOSTARCZANIE POWIADOMIEŃ, ZASAD I ZAPISÓW TRANSAKCJI ZAINICJOWANYCH LUB ZAKOŃCZONYCH PRZEZ NAS LUB ZA POŚREDNICTWEM USŁUG. Użytkownik niniejszym zrzeka się wszelkich praw lub wymogów wynikających z jakichkolwiek ustaw, przepisów, zasad, rozporządzeń lub innych przepisów w dowolnej jurysdykcji, które wymagają oryginalnego podpisu lub dostarczenia lub przechowywania dokumentacji nieelektronicznej, lub płatności lub przyznawania kredytów w jakikolwiek sposób inny niż elektroniczny.

26. UŻYTKOWNICY I MIESZKAŃCY STANU KALIFORNIA

Jeśli jakakolwiek skarga złożona do nas nie zostanie rozwiązana w sposób satysfakcjonujący, można skontaktować się z Działem Pomocy w Składaniu Skarg Wydziału Usług Konsumenckich Kalifornijskiego Departamentu Spraw Konsumenckich na piśmie pod adresem 1625 North Market Blvd., Suite N 112, Sacramento, Kalifornia 95834 lub telefonicznie pod numerem (800) 952-5210 lub (916) 445-1254.

27. RÓŻNE

Niniejsze Warunki prawne oraz wszelkie polityki lub zasady operacyjne opublikowane przez nas w Usługach lub w odniesieniu do Usług stanowią całość umowy i porozumienia między nami a użytkownikiem. Niewykonanie lub niewyegzekwowanie przez nas jakiegokolwiek prawa lub postanowienia niniejszych Warunków prawnych nie stanowi zrzeczenia się takiego prawa lub postanowienia. Niniejsze Warunki prawne obowiązują w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo. Możemy w dowolnym momencie przenieść dowolne lub wszystkie nasze prawa i obowiązki na inne podmioty. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, szkody, opóźnienia lub zaniechanie działania spowodowane przyczynami pozostającymi poza naszą uzasadnioną kontrolą. Jeśli jakiekolwiek postanowienie lub część postanowienia niniejszych Warunków prawnych zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne, takie postanowienie lub część postanowienia zostanie uznane za oddzielne od niniejszych Warunków prawnych i nie wpłynie na ważność i wykonalność pozostałych postanowień. W wyniku niniejszych Warunków prawnych lub korzystania z nich nie powstaje między nami a użytkownikiem stosunek joint venture, partnerstwa, zatrudnienia lub agencji.

Usługi. Użytkownik zgadza się, że niniejsze Warunki prawne nie będą interpretowane przeciwko nam na podstawie ich sporządzenia. Użytkownik niniejszym zrzeka się wszelkich środków obrony wynikających z elektronicznej formy niniejszych Warunków prawnych oraz braku podpisania przez strony niniejszych Warunków prawnych.

28. KONTAKT Z NAMI

W celu rozpatrzenia skargi dotyczącej Usług lub uzyskania dalszych informacji dotyczących korzystania z Usług, prosimy o kontakt pod adresem:

Shield.Bike

sales@shield.bike

Telefon: 888 824 864